::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ให้ทางศูนย์ (ส.ศิริยนต์ อ.เมืองชลบุรี )ปรับปรุงให้พนักงานขาย สนใจดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้น
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณประทุมขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลให้ทราบเรารับทราบทางเราจะส่งข้อมูลนี้ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อไปปรับปรุงการบริการให้ดียี่งขึ้นครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us